Apostrophe TV / Advertising FreeTON in Ukraine

"Apostrophe TV" is an information TV channel. In 2019, the channel received a license for satellite broadcasting for a period of 10 years.
On June 1, 2020, Apostrophe TV launched a broadcast on the Astra 4a satellite.
The main partners of the channel are the International Center for Policy Studies and the online publication “Apostrophe”.
The slogan of the TV channel is “Look, listen, know”.
Relatively new TV channel but has already managed to get its audience, every day more and more covers the information space of Ukrainians.

Where we are?
We have a license, an agreement with Astra, and today we can transmit the image via satellites to almost the entire Eastern and Central Europe. We have also already concluded agreements with cable providers such as Volya, Lanet, Triolan.
Currently, the Youtube channel has 65,000 subscribers, and the Facebook page has 122,000 subscribers, although these are not the main platforms of the TV channel.

Why TV?
In Ukraine, for another 10-15 years, television will be one of the main means of communication, and for another 5-7 years - the main one.
Three years ago it was like that for 85% of Ukrainians. Once the figure was 75%, but due to impoverishment has increased and is now between 70 and 80 according to various sources.
We’re not talking about those who wear Louis Vuitton and drive Tesla, and about the average inhabitant of a big city. And as long as we remain a poor country with $ 5,000 of GDP per capita, TV will be the main source, because it costs nothing.
Even Youtube on a smartphone requires a good internet.
Therefore, there is no alternative to television yet.

Link to the interview of the owner and director of the TV channel

What do we want?

 • Run FreeTON advertising in prime time on the TV channel. In a month of broadcasting, it will reach millions of Ukrainians.
 • Television advertising will add new developers, partners and regular users to the Ukrainian FreeTON community
 • More than 120 minutes of FreeTON advertising will be shown each month

Why us?
We position ourselves as a people’s television, not corrupt, free television where we can talk about decentralization and freedom.

Link to the ad that we will show the first month

mirror

We plan to advertise FreeTON for 6 months
A new commercial will be developed every coming month
*By agreeing to a partnership, you consent to the use of the winners’ videos in the commercials

How much do we need TONCrystal

 • 1 month - 40k
 • 2 months - 40k
 • 3 months - 40k
 • 4 months - 40k
 • 5 months - 40k
 • 6 months - 40k
 • Total - 240k

TON address
0:9cc129e28d066f25764deffae5ae2edaa8eafc642062148cef0a0b8c3cdfec5c

Сontact in the Telegram @dozai

Українською

«Апостроф TV» - інформаційний телеканал. У 2019 канал отримав ліцензію на супутникове мовлення строком на 10 років.
1 червня 2020 року Апостроф TV запустив мовлення на супутнику Astra 4a.
Головними партнерами каналу є Міжнародний центр перспективних досліджень та інтернет-видання «Апостроф».
Слоган телеканалу - «Дивись, слухай, знай».
Відносно новий телеканал але вже встиг отримати свою аудиторію, з кожним днем все більше охоплює інформаційний простір українців.

Де ми є?
У нас є ліцензія, укладено договір з Astra, і сьогодні можемо передавати через сателіти картинку практично на всю Східну і Центральну Європу. З низкою кабельних провайдерів, таких як “Воля”, Lanet, Triolan, які показали свою повну відкритість і прагнення дотримуватися законодавства - ми також вже уклали угоди.
На даний момент на каналі Youtube 65 тисяч підписників, на сторінці в Facebook 122 тисячі підписників хоча це не головні платформи телеканалу.

Чому ТВ?
В Україні ще років 10-15 телевізор буде одним з основних засобів комунікації, а ще 5-7 років – головним.
Ще три роки тому він був таким для 85% українців. Колись показник дорівнював 75%,
але через зубожіння зріс і зараз становить від 70 до 80 за різними даними.
Ми не говоримо про тих, хто одягає Луі Віттон і їздить на «Теслах»,
а про середнього жителя великого міста. І доки ми залишатимемося бідною країною з 5000 доларів ВВП на душу населення, ТВ буде основним джерелом, бо нічого не коштує.
Навіть Youtube у смартфоні вимагає хорошого інтернету, пакету доступу.
Тому альтернативи телебаченню поки нема.

Що ми хочемо?

 • Показувати рекламу FreeTON у прайм-тайм на телеканалі. За місяць мовлення це охопить мільйони українців.
 • Телевізійна реклама додасть нових розробників, партнерів, інвесторів та постійних користувачів до української спільноти FreeTON
 • Щомісяця показуватимемо більш ніж 120 хвилин реклами FreeTON

Чому ми?
Ми позиціонуємо себе як народне, а не корумповане, безкоштовне телебачення, де можна говорити про децентралізацію та свободу.

Посилання на інтерв’ю власника та директора телеканалу
Василь Філіпчук, засновник Апостроф TV
Василий Филипчук: в основу "Апостроф TV" заложена концепция инфотеймента
Новый телеканал без олигархов: как начинался и чем сегодня живет «Апостроф TV» | Медиа на MMR

Посилання на рекламний ролик який будемо показувати першого місяця
Dropbox - FreeTON.mp4 - Simplify your life
mirror
Secure Cloud Storage & File Sharing Service | FEX.NET

Ми плануємо рекламувати FreeTON 6 місяців
Кожного наступного місяця буде розроблено новий рекламний ролик
*Погоджуючи партнерство ви надаєте згоду на використання в рекламних роликах відео переможців Contest: Free TON Video Explanation

Скільки нам потрібно Ton Crystal?

 • 1 місяць - 40к
 • 2 місяць - 40к
 • 3 місяць - 40к
 • 4 місяць - 40к
 • 5 місяць - 40к
 • 6 місяць - 40к
 • Всього - 240к

TON адреса
0:9cc129e28d066f25764deffae5ae2edaa8eafc642062148cef0a0b8c3cdfec5c

Контакт в Telegram @dozai

Русский

«Апостроф TV» - информационный телеканал. В 2019 канал получил лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет.
1 июня 2020 Апостроф TV запустил вещание на спутнике Astra 4a.
Главными партнерами канала является Международный центр перспективных исследований и интернет-издания «Апостроф».
Слоган телеканала - «Смотри, слушай, знай».
Относительно новый телеканал но уже успел получить свою аудиторию, с каждым днем ​​все больше охватывает информационное пространство украинцев.

Где мы?
У нас есть лицензия, заключен договор с Astra, и сегодня можем передавать через сателлиты картинку практически на всю Восточную и Центральную Европу. С рядом кабельных провайдеров, таких как “Воля”, Lanet, Triolan, которые показали свою полную открытость и стремление соблюдать законодательство - мы также уже заключили соглашения.
На данный момент на канале Youtube 65000 подписчиков на странице в Facebook 122000 подписчиков хотя это не главные платформы телеканала.

Почему ТВ?
В Украине еще лет 10-15 телевизор будет одним из основных средств коммуникации, а еще 5-7 лет - главным.
Еще три года назад он был таким для 85% украинцев. Когда-то показатель равнялся 75%,
но из-за нищеты вырос и сейчас составляет от 70 до 80 по разным данным.
Мы не говорим о тех, кто одевает Луи Виттон и ездит на «Теслах»,
а о среднем жителе большого города. И пока мы будем оставаться бедной страной с 5000 долларов ВВП на душу населения, ТВ будет основным источником, потому что оно ничего не стоит.
Даже Youtube в смартфоне требует хорошего интернета, пакета доступа.
Поэтому альтернативы телевидению пока нету.

Что мы хотим?

 • Показывать рекламу FreeTON в прайм-тайм на телеканале. За месяц вещания это охватит миллионы украинцев.
 • Телевизионная реклама приведёт новых разработчиков, партнеров, инвесторов и постоянных пользователей к украинскому сообществу FreeTON
 • Ежемесячно показывать более 120 минут рекламы FreeTON

Почему мы?
Мы позиционируем себя как народное, а не коррумпированное, бесплатное телевидение, где можно говорить о децентрализации и свободе.

Ссылка на рекламный ролик который будем показывать первого месяца
Dropbox - FreeTON.mp4 - Simplify your life
mirror
Secure Cloud Storage & File Sharing Service | FEX.NET

Мы планируем рекламировать FreeTON 6 месяцев
Каждый следующий месяц будет разработан новый рекламный ролик
*Принимая партнерство вы даете согласие на использование в рекламных роликах видео победителей Contest: Free TON Video Explanation

Сколько нам нужно Ton Crystal?

 • 1 месяц - 40к
 • 2 месяц - 40к
 • 3 месяц - 40к
 • 4 месяц - 40к
 • 5 месяц - 40к
 • 6 месяц - 40к
 • Всего - 240к

TON адрес
0:9cc129e28d066f25764deffae5ae2edaa8eafc642062148cef0a0b8c3cdfec5c

Контакт в Telegram @dozai

5 Likes

I am a resident of Ukraine, and I fully support this proposal! I wish you success with the partnership.

2 Likes
 1. Will you integrate Free TON adv to YouTube videos and Facebook page?
 2. Does you offer include adv on your website? apostrophe.ua
 3. Where we can find external analytics data about your tv channel?
 4. 120 min of advert, but from till? It’s important
 5. What about each thing from topic Ограничения на первые токены партнерам | Limitations on the first tokens for partners ? Ama, tokens sale, etc…
3 Likes

Looks like you come to the wrong place. The goal of FreeTON it’s mass adoption, how 30 second video on TV can help to achive that? Please, just spend some time to understand the idea behind FreeTON and propose something useful… you should understood FreeTON don’t need advertising at all

Did you see advertising for Bitcoin on TV or anywhere?

4 Likes

У нас нет рекламы на YouTube и Facebook, мы ничего не рекламируем на этих платформах, кроме той что идет в прямом эфире.

На сайте apostrophe.ua/tv используем рекламу только от google, продвигайте FreeTON через Google ads и вы будете на множестве украинских сайтов.

Внешняя аналитика спутникового телеканала это очень сложно и дорого, на данном этапе развития можно судить только о том что о нас говорят большие СМИ, к нам приходит много интересных гостей в том числе политики и общественные деятели. Они хотят к нам приходить и говорить свободно потому что люди нас слушают.

120 минут рекламы на топовых телеканалах страны стоит более 30000 долларов, мы предлагаем услугу в два раза дешевле по текущему курсу или же в 4 раза если курс опустится до отметки недельной давности. А так же мы сами займемся производством контента и юридическими вопросами.

90% токенов будут проданы в течении месяца, мы предоставляем услуги по доставке продукта зрителю, эти услуги всегда были дорогими и к сожалению криптовалюту никто не принимает в качестве оплаты.
В отчетности будет указано когда и сколько показывалась реклама в эфире а также прикрепим таймлапс эфирной записи с тайм кодами.
Мы не предлагаем интеграцию с нашим сервисом только услуги в АМА сесии нет нужды

English

We have no ads on YouTube or Facebook, and we don’t advertise anything on these platforms.

Show ads only on the air

On the site apostrophe.ua/tv, we use ads only from google, promote FreeTON through Google ads and you will be on many Ukrainian sites.

External analytics of a satellite TV channel is very difficult and expensive, at this stage of development one can only judge what the big media say about us, many interesting guests come to us, including politicians and public figures. They want to come to us and speak freely because people listen to us.

120 minutes of advertising on the country’s top TV channels costs more than $ 30,000, we offer the service half the price at the current rate, or 4 times if the rate drops to a week ago. We will also handle the content production and legal issues ourselves.

90% of tokens will be sold within a month, we provide services for the delivery of the product to the viewer, these services have always been expensive and, unfortunately, no one accepts cryptocurrency as payment.

The reporting will indicate when and how much the advertisement was shown on the air, as well as attach a time-lapse of the broadcast recording with time codes.

We do not offer integration, only services in the AMA session there is no need

1 Like

Bitcoin это символ, символы не нуждаются в рекламе. Он был создан первым и из за этого к нему столь пристальное внимание. И все же в новостных лентах все что пишут о нем так это то что он побил очередной рекорд стоимости.
FreeTON это бренд, бренды нужно рекламировать иначе он потеряется среди других таких же брендов. Реклама привлекает людей. Хотите развиваться? Нужно себя показывать!

English

Bitcoin is a symbol, symbols do not need advertising. It was created first and because of this, so much attention has been paid to it. And yet, in the news feeds all that is written about him is that he broke another record in value.

FreeTON is a brand, brands need to be advertised otherwise it will get lost among other brands of the same kind. Advertising attracts people. Do you want to develop? You need to show yourself!

FreeTON эта не бренд, это лучшая блокчейн платформа на базе который можно строить системы любой сложности. Нам не нужно рекламировать платформу, нам нужно чтобы на базе этой платформы создавать сервисы.

Если вы хотите помочь, то сделайте серию обучающего материала где вы будете объяснять зачем нужна криптовалюта, как ей пользоваться, что такое FreeTON, какие у него цели, как прийти и поучаствовать в разработке и т.д.

В том виде в котором вы предлагаете сообщество не согласится взаимодействовать (ИМХО). Нам не нужна реклама, хоть за дорого, хоть за дёшево.

4 Likes

Это лично Ваше мнение что именно эта платформа самая лучшая, может Вы и правы но для кого то другая платформа самая лучшая.
У FreeTON открытый исходный код, любая компания с достаточными ресурсами сможет создать такую же и даже лучше.
Если не нужны услуги рекламы то ничего страшного, попробуем что нибудь еще предложить.

3 Likes

Если одному человеку не нужна реклама, не значит, что у коммьюнити такое же мнение) Предлагаю подождать и посмотреть и на другие реакции.

2 Likes

It’s also a question what kind of audience we will reach. If the state of our ecosystem can provide contests and opportunities for users, it would be great. But right now we don’t have the right infrastructure for large masses of people. Although on the other hand it could really bring new partnerships, new aware people.

Кто владелец вашего канала, какой из олигархов?

@dozai Сайт апостроф КАКАШКА с большой буквы, передавайте привет вашей коллеге Светлане Шереметьевой, которая не держит слова о сотрудничестве, а откладывает все на завтра…!!!

1 Like

free ton community will never hire anyone for doing ads/development/designs etc. we are not a company.

if you need advertising - please do it. but partnership means deeper integration than just an ad.

This analytic report doesn’t contain confidential information, it is completely based on the data available in the open sources and intended only for the Free TON community.
All conclusions are subjective and cannot be taken as advice for action. The analytic team is not liable for any loss that you incur directly or indirectly as a result of or in connection with advice, data, information, estimates, projections, or forward-looking statements provided in the analytic report.
RU

EN

1 Like

Не сможет! Как минимум по тому что нужен будет инвестор, а инвестор, заберет себе часть бюджета. Подобных известных меритократических аналогов нет!
Ну на самом деле, дело не в этом… Просто реклама у вас безполезна, даже если бы была бесплатной, по тому что не приведет в проект технических специалистов и энтузиастов, а нужны именно они!

if the freeton community wants ton crystal and its entire ecosystem to be embraced by a large public, publicity is a must. I am seeing comments that say that freeton does not need advertising, but in my opinion yes, and a lot, in the blockchain world there is a lot of competition and a project that is not known to people is a project in which application developers will not want to build , prefer to build on a platform with more users and better known even though it has worse technology, than on a platform with better technology but with few users, spending on advertising is necessary at least at the beginning, once freeton is among the first blockchains already You will not need to spend money on advertising or at least not as much as at the beginning, this may be the case of Cardano, they do not need advertising and the media do it to them every day at no cost, because being such a blockchain popular media get views for their posts talking about cardano. this is not the case with freeton, and why this occurs because freeton is not known. If you think about it, freeton may be the blockchain with the highest financing that exists, more than 4.5 billion cryptocurrencies, which has a price of 0.5 dollars, more than 2 billion dollars, no project has that amount of money to finance itself, we are facing the project with the most financing of all by far, and the community does not want to spend a ton of money on advertising, it does not make sense. Advertising will give greater value to ton crystal, if it multiplies its value by 10, the price of ton crystal would be at 5 dollars, which would give a total of more than 20 billion dollars, nor do nuclear fusion projects have that financing, Have you been thinking about the ecosystem that can be created around freeton? If freeton finances the best projects directly, you can create the best blockchain that exists, but for that you need publicity, more publicity makes more people know about freeton and more people buy ton crystal, that increases the price of ton crystal, which makes more people look at ton crystal, increasing its price more, the more value ton crystal has, the better known it will be, which in turn will make more good application developers want building on freeton, especially if your projects are funded, which will create a strong ecosystem and make freeton really useful. I have seen very good centralized projects, you can be sure that not all blockchains will be public, many will be private, and many of these blockchains are much more developed than many public blockchains and have very good technology, and those blockchains yes They advertise and will do more in the future, so if you want Freeton to succeed, you have to think like them and think big so that Freeton is adopted by the largest number of people and that is done with advertising and money, we like it more or less, it is like this. My opinion is that ton crystal can be used to pay the administrators of telegram channels dedicated to investing in cryptocurrencies through adgram, telegram is being widely used for this in many countries, being able to reach thousands of people every day, no I think that the amounts to be paid would have to be very high, since the administrator of a telegram channel does not have many expenses, we would also involve that person to worry about giving a higher quality publicity since it would affect their own benefit, also Many have accounts on YouTube and social networks so the impact may be greater, I for my part commit myself if the community wants to try to get in touch with administrators of telegram groups in my country to try to advertise freeton. later on and once freeton begins to be better known, it could seek to involve people and large organizations to link with freeton.

1 Like

Here they tried to explain to you that advertising works for a product or project. Free TON is a community. Why aren’t you promoting the Internet or the healthy eating movement? Do you understand what I am talking about?
You can offer advertising to web projects. There are still few of them, but their number will grow. So don’t despair, join the community. Someone may need your services.